Všeobecné obchodní podmínky

 

Provozovatelem internetové stránky https://eshop.halove-centrum.cz/  je:

 

Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00, ICO: 02139634, DIC: CZ02139634, Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80410

 

(Dále jen “prodávající”)

 

 

 

Článek I – Obecná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Ha atto s.r.o.,Nové Sady 988/2, Brno 602 00, ICO: 02139634, DIC: CZ02139634, Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80410 (dále jen “prodávající”) uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek https://eshop.halove-centrum.cz/.

 

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. jsou její nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 

Znění VOP může prodávající měnit nebo doplňovat. Změnami nebudou ovlivněny ani dotčené povinnosti a práva, kupujícího které vznikly před změnou VOP.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky ustanovují práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel. Zejména ustanovení které jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

Nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: eshop.halove-centrum.cz.

 

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v internetovém obchodě prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Výjimku může tvořit doplnění podmínek, práv a povinnosti které musí být v písemné formu v kupní smlouvě  a ustanovení kupní smlouvy bude upřednostněno před těmito VOP..

 

Kupující svým odesláním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto VOP a potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto VOP poskytnuty všechny povinné informace a oznámení podle občanského zákoníku o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

 

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce

 

Článek II – Objednávka, uzavření smlouvy

 

K platnosti elektronické objednávky je úplné a pravdivé vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři, kterými jsou: jméno a příjmení kupujícího a kontaktní osoby, poštovní a fakturační adresa, telefonní číslo, u podnikatelských subjektech název firmy, IČ, DIČ.

 

Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávku tvoří název zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti o ochraně spotřebitele při prodeji zboží a poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

 

Prodávající je povinen bezprostředně před odesláním objednávky kupujícího informovat o hlavních vlastnostech zboží, celkové ceně zboží včetně všech nákladů, stavu zboží, o podmínkách ukončení smlouvy. Případně pokud spotřebitel kupují službu nebo zboží se závazkem, prodávající o tom předem pořádně bude informovat.

Prodávající je povinen bezprostředně po uzavření smlouvy, nejpozději spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči.

Po přijetí objednávky následuje vydání potvrzení “potvrzení objednávky” o akceptování objednávky kupujícímu formou e-mailu případně telefonicky.

 

Atypické zboží – výroba na míru

Pokud kupující projeví zájem o atypickou úpravu na míru. Prodávající si může v případě objednávky zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, vyžádat od kupujícího zálohu v dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas prodávajícímu a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy. Prodávajícímu má povinnost předmět o koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět o koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu za dohodnutou cenu.

 V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti.

 

Článek III

Odstoupení od smlouvy

Práva prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že je zboží vyprodáno, případně se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Nebo také v případě že zboží je prodáváno na eshopu se nižší než je tržní cena. (běžný důvod je špatně uvedená cena na eshopu).

Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení e-mailového oznámení prodávajícím kupujícímu.

Práva kupujícího

Storno objednávky: Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku v den vystavení objednávky a v případě, že zboží nebylo ještě prodávajícím odesláno. Stornování objednávky je možné telefonicky nebo písemně faxem, e-mailem.

Potvrzení o stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemně faxem, e-mailem nebo poštou.

Pokud kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení storno objednávky.

Odstoupení od smlouvy:

– 14 denní doba pro odstoupení od objednávky

– 14 denní doba pro vrácení zaplacených prostředků

Kupující (spotřebitel) má práva odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu v souladu s zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a to změně některých zákonů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se prodlužuje v případech, jestliže prodávající řádně a včas neposkytl kupujícímu informace o jeho právu odstoupit od smlouvy. Pokud je prodávající poskytl až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost. A pokud jejich neposkytl ani dodatečně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu lhůty na odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu kterou prodávající uvede kupujícímu. Kromě případů, kdy prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si prodávající nesplnil povinnost informovat kupujícího o tom, že v případě odstoupení od smlouvy bude povinen nést náklady na vrácení zboží.

Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s vráceným zbožím vrátit spotřebiteli všechny platby spolu se všemi náklady a poplatky, které přijal od spotřebitele na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.

 

Postup odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu se všemi poskytnutými doklady a doručením zboží, který byl dodán na základě smlouvy, které se odstoupení týká. Písemná forma odstoupení od smlouvy se vyžaduje, aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě nebo v ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, nebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete v sekci: Vrácení zboží, reklamace, reklamační řádVrácení zboží, reklamace, reklamační řádVrácení zboží, reklamace, reklamační řád

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

– poskytnutí služeb, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle VOP.

– prodej zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.

 

Článek IV – dodací podmínky

Dodání Zboží:

Splení Povinnosti Prodávajícího: Prodávající plní svou povinnost dodání objednaného zboží doručením kupujícímu na dohodnutém místě plnění nebo v okamžiku odevzdání dopravci (přepravní firmě) namísto stanoveného místa. Kupující je povinen přijmout zboží na místě uvedeném v potvrzení objednávky.

Spolupráce s Třetími Subjekty: Zboží bude doručeno prodávajícím prostřednictvím služeb třetích subjektů (přepravní firma) nebo vlastními prostředky. Výhradně s dohodou kupujícího může být zboží připraveno u předem dohodnutého dodavatele, pokud není dohodnuto jinak.

Přepravní Záruka:

Přepravní firma nese odpovědnost za zásilku až do okamžiku předání zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě, která má převzít objednané zboží.

Je proto třeba aby kupující řádně zkontroloval zásilku a v případě podezření pořídil písemný záznam podepsaný řidičem auta a případně i fotozáznam.

Vlastnická Práva:

Vlastnické právo k zboží přechází na kupujícího v momentě dodání zboží, avšak s podmínkou odložené platby kupní částky v plné výši.

Závazky Kupujícího:

Kupující, držitel zboží do přechodu vlastnických práv, má povinnost jako uschovatel věci. Na vlastní náklady musí bezpečně skladovat zboží a označit ho tak, aby bylo vždy identifikovatelné jako majetek prodávajícího.

Dodací Lhůty:

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratší možné době od přijetí objednávky. Přesná dodací lhůta je uvedena na webové stránce, s tím, že kupující bere na vědomí orientační charakter této lhůty.

Odpovědnost za Prodloužení Dodací Lhůty:

Kupující souhlasí s možným prodloužením dodací lhůty v případě nečekaných okolností, o kterých bude informován. V případě nemožnosti dodání ve stanoveném termínu prodávající upozorní kupujícího na očekávaný termín doručení nebo navrhne alternativní zboží.

Kontrola Zboží:

Při přebírání zboží je kupující povinen provést kontrolu mechanického stavu a úplnosti zásilky, kterou potvrdí svým podpisem na přepravním listu. Viditelně poškozenou nebo zničenou zásilku musí kupující nepřijmout a okamžitě informovat prodávajícího.

Přechod nebezpečí škody:

Riziko poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Požadavky na Platbu:

Prodávající má právo požadovat splnění závazků, zejména zaplacení kupní ceny za zboží, přestože vlastnické právo ke zboží ještě nepřešlo na kupujícího.

Dodací Doklady:

Prodávající předá kupujícímu včasné dodání zboží všechny potřebné doklady v písemné nebo elektronické podobě (návod v češtině, záruční list, dodací list, daňový doklad). Chybějící doklady by měl kupující neprodleně nahlásit na telefonním čísle nebo e-mailové adrese info@halove-centrum.cz.

Způsob Dopravy a Přepravní Náklady:

Objednané zboží bude odesláno vybraným způsobem (přepravní firmou nebo osobně). Přepravní náklady jsou účtovány podle aktuálních ceníků přepravců v závislosti na zvoleném způsobu přepravy. Přepravní náklady nejsou účtovány při osobním odběru.

 

Článok V – Platební Podmínky:

Splatnost Kupní Ceny: Kupující je zavázán uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží, uvedenou v potvrzení objednávky. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání celé kupní částky na účet prodávajícího v dohodnutém termínu.

Uvedení Ceny: Cena zboží je zřejmá na internetové stránce prodávajícího. Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup uskutečněný prostřednictvím internetového obchodu. Do ceny nejsou zahrnuty poradenské služby, doprava, montáž a žádné další náklady, pokud není uvedeno jinak na internetových stránkách nebo v popisu produktu. Prodávající závazně poskytuje zboží za cenu platnou v době objednání.

Způsoby Platby: Kupní cena může být uhrazena následujícími způsoby:

 • Platba na dobírku
 • Bezhotovostní převod na účet prodávajícího
 • Hotovost při osobním odběru

Zvýhodněná Cena: Ceny označené symbolem “Akce” představují zvýhodněné nabídky. Platnost této zvýhodněné ceny trvá do vyprodání zásob nebo do doby uvedené u konkrétní nabídky.

 

Článok VI

Záruka, reklamace

Před Prvním Použitím: Před prvním použitím je kupující povinen detailně prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu. Následně je zavázán těmito informacemi pečlivě a řádně se řídit.

Záruční Doba: Pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena záruční doba minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.

Reklamace a Jejich Řešení: Reklamace jsou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a v souladu s Reklamačním řádem, který je k dispozici na internetové stránce prodávajícího.

Reklamace Zakoupeného Zboží: Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Při uplatnění záruky se kupující řídí pokyny uvedenými v reklamačním řádu na internetové stránce obchodu nebo v záručním listě. V případě nejasností kontaktuje kupující prodávajícího pro bližší informace ohledně reklamace.

Doba Vyřízení Reklamace: Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. Výsledek vyřízení reklamace bude prodávající sdělen kupujícímu písemně, a to prostřednictvím e-mailu nebo poštou, v zákonné lhůtě.

Další Postup v Případě Nespokojenosti: V případě nesouhlasu s výsledkem reklamace má prodávající nebo třetí osoba oprávněná k poskytování servisu možnost poslat zboží na vlastní náklady k odbornému posouzení autorizované nebo akreditované osobě.

Omezení Záruky: Oprávnění na záruku zaniká v případě mechanického poškození výrobku, provozování v nevhodných podmínkách, neoprávněného zásahu do výrobku, chyb způsobených živelnou pohromou a nesprávného zacházení s výrobkem

 

 

 

VYMEZENÉ PODMÍNKY U SKLADOVÝCH STANŮ 

Barevný odstín se u PVC materiálů může časem měnit. Toto není považováno za vadu.

u PVC plachty mohou časem vznikat mikrotrhliny. Je to dáno materiálem a funkčnost stanu to nijak neoplyvňuje. Na mikro trhliny se nevztahuje záruka.

Podmínky používání skladových stanů:

PŘÍPRAVA STAVBY

 • Skladové stany a skladové haly jsou dočasná budova, a neměly by se používat nepřetržitě.
 • Umístěte stan do velké vzdálenosti od vodárny, elektrické rozvedny a vedení, plynové stanice a jej vedení
 • Pro připevnění konstrukce je třeba dokoupit další kotvy uzpůsobené pro váš podklad, ke kterému bude stan kotven
 • Skladový stan lze umístit na trávu, beton, dlažbu

POUŽÍVÁNÍ

 • Vyskytnou-li se nepříznivé povětrnostní podmínky, je třeba stan okamžitě demontovat.
 • Při špatném počasí musí být všechny zipy musí být vždy zcela zapnuty nebo odepnuty až po vrch, hrozí poškození plachty.
 • Kryt musí být správně natažen. Takto zabráníte hromadění vody na střeše, a tedy – zhroucení montované haly.
 • Nezabudnite pravidelne odstraňovať všetku vodu, ktorá sa hromadí.
 • V zimě se na střeše může hromadit padající sníh. Je nutné sníh odklízet, abyste předešli poškození.
 • Vítr nad 40 km/h může stan poškodit, proto když dojde, rozeberte jej nebo zajistěte plachtu.
 • Je odpovědností uživatele, aby náležitě chránil mobilní stan před poškozením a aby nezpůsobil škody lidem, kteří ji používají, a na majetku v něm uloženém.
 • Uvnitř stanu není dovoleno svařovat a používat otevřený oheň, ohřívače s otevřeným ohněm. Pokud používáte ohřívače, umístěte je do vzdálenosti nejméně 1,5 metru od plachty.

MONTÁŽ

 • Skladový stan nestavte za špatných povětrnostních podmínek – silný déšť, silný vítr už vůbec ne sněžení
 • Při stavbě se musí postupovat podle návodu
 • Minimální teplota pro stavbu je 15°C. Při nižší teplotě může praskat plachta
 • Stan musí být připevněn k zemi se všemi otvory umístěnými v nohou.
 • Používejte originální prvky

DEMONTÁŽ

 • Skladový stan by se měl skládat a balit, až když je zcela suchý. Mohou se tvořit plísně

ZÁRUKA: 24 měsíců

 • Záruka se vztahuje pouze na události, které vzniknou v souladu s montážními pokyny a podmínkami používání.
 • Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedbalostí nebo nesprávným použitím.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení spotřebního materiálu, jako jsou gumičky a šrouby.